Om de website van CBMK te bekijken heb je JavaScript nodig. Geen JavaScript, toch contact? Bel ons op 088-0406900

Wettelijke rente berekenen

Weet jij hoeveel wettelijke rente je bij jouw debiteur in rekening mag brengen?

Wettelijke rente is de rente die verschuldigd is over openstaande betalingen volgens de wetgeving van een land of regio. Het is bedoeld om de crediteur te compenseren voor het gemiste gebruik van het geld dat nog verschuldigd is en om de schuldenaar te stimuleren om de betaling tijdig te voldoen.

Communiceer duidelijk met de debiteur over de toegepaste wettelijke rente en de reden voor het extra bedrag. Het incassoproces moet voldoen aan de wettelijke voorschriften en de rechten. Het is altijd verstandig om juridisch advies in te winnen en ervoor te zorgen dat alle stappen en berekeningen correct worden uitgevoerd.

Met onderstaande rekentool kun je gemakkelijk de wettelijke rente berekenen. Zo breng je nooit te veel of te weinig in rekening.

Succesvol debiteurenbeheer

Bekijk na het berekenen van de wettelijke rente eens ons gratis E-book.
Hiermee verbeter je je debiteurenbeheer in 6 stappen.

Wettelijke aanmaning Particulieren

Download het voorbeeld van een wettelijke aanmaning voor particulieren debiteuren.

Aanmaning zakelijk Nederlands

Download het voorbeeld van een zakelijke aanmaning voor debiteuren.

Wettelijke rente berekenen

Wettelijke rente die je mag berekenen

Wettelijke rente
Direct een incasso opdracht indienen

Veelgestelde vragen

 • Aan welke eisen moet een factuur voldoen?

  Iedere ondernemer die goederen of diensten levert aan andere ondernemers moet hiervoor een factuur sturen. Hieronder vallen ook verenigingen en stichtingen. Een factuur moet uiteraard correct zijn en aan een aantal vereisten voldoen.

  Hieronder een overzicht van de basisgegevens.

  1. Volledige naam leverancier en die van de afnemer. Het gaat hierbij om de juridische naam. Een handelsnaam mag ook, als die in combinatie met adres en woonplaats geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.
  2. Volledig adres van de leverancier en de afnemer. Een postbus is niet voldoende, het gaat om het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd.
  3. BTW nummer leverancier
  4. Kamer van Koophandelnummer leverancier
  5. Datum uitreiking factuur
  6. Een opvolgend factuurnummer
  7. De aard van de geleverde dienst of goederen
  8. De hoeveelheid of omvang van het geleverde
  9. Datum waarop is geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
  10. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht, exclusief btw. Vermeld aparte bedragen als er prestaties met verschillende btw tarieven worden geleverd. Indien van toepassing, ook eenheidsprijzen vermelden.
  11. Het btw tarief dat je als leverancier in rekening brengt
  12. Het btw bedrag
  Lees het artikel
 • Hoe werkt het incassotraject van CBMK?

  Wanneer je CBMK de opdracht geeft om de openstaande factuur in behandeling te nemen, maken wij dit binnen 24 uur kenbaar aan de debiteur. Wij gaan dan namens jou de debiteur benaderen om de openstaande schuld alsnog te voldoen. De debiteur is op dat moment, naar de hoofdsom, wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

  Nadat wij de vordering in behandeling hebben genomen, start het minnelijke incassotraject. Ons streven hierbij is om de relatie met jouw klant goed te houden en de vordering buiten de rechtbank te incasseren.

  Een schriftelijke sommatie tot betalen

  De eerste stap is het versturen van een schriftelijke sommatie tot betalen. Vanaf dat moment is de debiteur ook incassokosten en rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Wij streven er naar om al het openstaande geld te incasseren, ook de incassokosten en de rente worden verhaald op de debiteur. De debiteur moet begrijpen dat het niet tijdig betalen van jouw factuur niet zonder gevolgen kan blijven.

  Betrokken blijven

  Wanneer de debiteur niet reageert op onze sommatie, houdt de vaste dossierbehandelaar met een flinke portie creativiteit en door het hanteren van een korte betalingstermijn de druk hoog op de debiteur.

  Incasseren van jouw factuur

  Een formele ingebrekestelling, telefonische incasso en waar nodig het treffen van een betalingsregeling met de debiteur maken deel uit van het minnelijke incassotraject. Wij incasseren jouw factuur, alsof het onze eigen factuur is.

  Minnelijke incasso,

  de debiteur betaalt zonder tussenkomst van de rechter.
  → Snel, met oog voor een goede relatie en zonder tussenkomst van de rechter. Dat is de kracht van het minnelijke incassotraject.

  Gerechtelijke incasso,

  de betaling afdwingen via de rechter.
  → Gerechtelijke incasso is een logische stap als debiteurenbeheer, pre-incasso en minnelijke incasso geen resultaat opleveren. Telefoontjes, herinneringen, aanmaningen en zelfs huisbezoek hebben niet tot betaling geleid. Graag adviseren we je over de slagingskans, kostenrisico’s, verhaalsmogelijkheden en procesvorm. Meer lezen over onze gerechtelijke incasso oplossingen.

  Maatwerk voor elke incasso

  Als je de incasso opdracht voor 18.00 uur bij ons indient, versturen wij de sommatie binnen 24 uur naar jouw klant. Wij werken niet met een automatisch gegenereerd incassotraject, maar bieden incasso oplossingen op maat. Elk geval is uniek en iedere debiteur reageert anders op een betalingsverzoek. Het te volgen traject wordt door jouw vaste dossierbehandelaar specifiek afgestemd op de vordering én de debiteur.

  Lees het artikel
 • Wanneer gaat een incasso naar een gerechtelijk traject?

  Als aanmanen niet meer helpt en de debiteur niet vrijwillig overgaat tot betalen, kan er in goed onderling overleg een gerechtelijk incassotraject opgestart worden. Indien het onverhoopt niet lukt om een vordering buitengerechtelijk te incasseren, gaan wij over tot het nemen van gerechtelijke maatregelen.

  Het gerechtelijke incassotraject

  Als aanmanen niet meer helpt en de debiteur niet vrijwillig over gaat tot betalen, kan er in onderling overleg een gerechtelijk incassotraject opgestart worden. Het kan helaas voorkomen dat de vaste dossierbehandelaar de debiteur op alle mogelijke manieren tot betaling heeft gemaand, maar dat de betaling uitblijft. In dat geval bekijken we samen of het opstarten van een gerechtelijk incassotraject tot een passende oplossing kan leiden. Wij beschikken over eigen juristen en een incasso-advocaat, die je adviseren en begeleiden tijdens het gehele traject.

  Wij houden bij de afweging voor een gerechtelijk incassotraject altijd rekening met het financiële belang van de vordering, de kosten van een gerechtelijk incassotraject, de financiële positie van jouw debiteur en de kans dat de vordering wordt afgewezen door de rechter. Wanneer de debiteur niet vrijwillig overgaat tot betalen, is het mogelijk om een dagvaardingsprocedure of een faillissementsprocedure te starten.

  Ondersteuning vanuit CBMK tijdens het gerechtelijke incassotraject

  CBMK beschikt over een eigen juridische afdeling, waarmee we je kunnen voorzien van deskundig advies over de haalbaarheid van het gerechtelijke incassotraject en begeleiding tijdens het traject. Onze juristen en incasso advocaat staan je bij gedurende het hele traject. Wij behandelen de vordering van A tot Z, vasthoudend, alsof het onze eigen vordering is.

  Lees het artikel
 • Wat is een faillissementsprocedure?

  Wanneer de debiteur niet vrijwillig overgaat tot betalen tijdens het minnelijke incassotraject, is het mogelijk om een faillissementsprocedure op te starten. Dit is een korte procedure, met vaak maar één mogelijkheid voor de debiteur, namelijk betalen

  Een faillissementsprocedure is kort en effectief

  Wanneer de debiteur geen verweer voert tegen de vordering en je op korte termijn druk wilt uitoefenen op de debiteur, kun je ervoor kiezen om een faillissementsprocedure op te starten. Een faillissementsprocedure is een relatief goedkope, korte procedure en een zeer effectief drukmiddel. Voor een debiteur is er namelijk maar vaak één manier om een faillissement te voorkomen, en dat is betalen.

  Tijdens een faillissementsprocedure doet de rechter geen inhoudelijke uitspraak over de geldigheid van je vordering. Je ontvangt dan ook geen executoriale titel. Als je uiteindelijk beslag wil laten leggen op het vermogen van de debiteur, is een dagvaardingsprocedure een betere optie.

  Faillissementsprocedure, samen met een andere schuldeiser

  Als een partij niet overgaat tot betalen, het er niet naar uitziet dat deze partij tot betaling zal overgaan en er meerdere schuldeisers zijn, verkeert deze partij in de toestand van opgehouden zijn met betalen. Het is dan mogelijk om het faillissement van deze partij aan te vragen. Hiervoor moet je wel bekend zijn met minimaal nog één andere schuldeiser.

  Om het faillissement aan te vragen moet een advocaat een faillissementsverzoek naar de rechtbank te sturen. De rechtbank bepaalt dan een datum voor de mondelings behandeling van het faillissementsverzoek. Het is de bedoeling dat de partij waarvan het faillissement is aangevraagd en de advocaat van de partij die het faillissement aanvraagt, op die datum voor de rechtbank verschijnen. Als de partij waarvan het faillissement wordt aangevraagd, op de zitting niet kan aantonen dat hij niet in de toestand verkeert van te hebben opgehouden met betalen, wordt het faillissement uitgesproken. De rechtbank stelt een curator aan en alle schuldeisers moeten hun openstaande vordering(en) bij de curator indienen.

  De curator gaat vervolgens bekijken wat de failliete partij aan financiële middelen heeft of waar nog financiële middelen van gemaakt kunnen worden. Aan het einde van het faillissement, dat overigens jaren kan duren, worden alle schuldeisers bericht of er een bedrag uitgekeerd wordt.

  Met welke kosten moet je rekening houden als je een faillissementsprocedure wilt starten?

  Een faillissementsverzoek kan alleen door een advocaat worden ingediend. Je dient dus rekening te houden met het uurtarief van een advocaat. Daarnaast moet voor het indienen van een faillissementsverzoek griffierecht worden voldaan. Bij de hoogte van het griffierecht is het van belang om je het faillissementsverzoek laat indienen namens een natuurlijk persoon, of namens een niet-natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld een BV.

  Als de debiteur naar aanleiding van het faillissementsverzoek een betalingsregeling wenst te treffen, probeert de advocaat de kosten van het faillissementsverzoek mee te nemen in deze regeling. Als de debiteur naar aanleiding van het verzoek failliet verklaard wordt, dan mogen de gemaakte kosten als preferente vordering bij de curator ingediend worden. Dat betekent dat deze vordering met voorrang uitgekeerd wordt, als hier financiële middelen voor zijn.

  Lees het artikel
 • Wat zijn buitengerechtelijke incassokosten?

  Incassokosten of buitengerechtelijke incassokosten zijn de kosten die buiten een juridische procedure in rekening gebracht mogen worden. Deze kosten dienen door de debiteur betaald te worden en dekken de kosten die een opdrachtgever moet maken om de openstaande factuur te innen.

  Wanneer een opdrachtgever een dossier ter incasso geeft aan CBMK, betekent dit dat er vanaf dat moment incassokosten (of buitengerechtelijke incassokosten) door de debiteur betaald moeten worden. Wat zijn deze kosten en wat betekenen ze?

  Incassokosten of buitengerechtelijke kosten zijn de kosten die buiten een juridische procedure in rekening gebracht mogen worden. Deze kosten dienen door de debiteur betaald te worden en dekken de kosten die een opdrachtgever moet maken om de openstaande factuur te innen. In Nederland gelden er wettelijke regels voor de maximale hoogte van de incassokosten. Ook staat er in de wet wanneer een ondernemer incassokosten mag berekenen en welke stappen de ondernemer moet volgen.

  De WIK, de Wet normering Buitengerechtelijke Incassokosten

  De WIK is per 1 juli 2012 in werking getreden. In deze wet is geregeld dat met name het debiteurenbeheer/aanmaningstraject voor vorderingen van bedrijven op particuliere debiteuren (consumenten) een andere aanpak vereisen dan die voor bedrijven onderling. Zo is de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten die bij een particuliere debiteur in rekening gebracht mogen worden exact vastgelegd in een staffel en is de wijze waarop je een particuliere debiteur dient aan te manen bepaald.

  Met een particuliere debiteur of consument bedoelen wij een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Dit is van belang op het moment dat je bepaalt welk aanmaningstraject er bij een debiteur dient te volgen. Uiteraard stuur je de debiteuren eerst een rekeningoverzicht of betalingsherinnering als zij de factuur niet hebben voldaan. De nieuwe wet bepaalt dat je particuliere debiteuren vervolgens schriftelijk dient aan te manen. In deze aanmaning dient de debiteur al geïnformeerd te worden over de bijkomende kosten en het bedrag aan kosten als deze de vordering niet voldoet. Je moet de debiteuren daarbij minimaal 15 dagen de tijd geven vanaf het moment dat zij de brief ontvangen om alsnog de vordering te voldoen. Indien de debiteur hierna nog altijd niet betaalt, dien je een ingebrekestelling te sturen waarin wederom het bedrag aan incassokosten wordt genoemd en dat je ze daarbij ook daadwerkelijk vordert.

  • Samengevat dient het aanmaningstraject aan de volgende vereisten te voldoen:
  • Je dient een particuliere debiteur bij het aanmanen minimaal een termijn van 15 dagen vanaf levering brief te geven om alsnog aan zijn of haar betalingsverplichting te voldoen.
  • Je dient in de aanmaning de debiteur in kennis te stellen van de incassokosten welke bij het niet voldoen van de vordering zullen worden gevorderd.
  • Je dient het exacte bedrag aan incassokosten in de aanmaning te noemen. Deze kosten moeten volgens de nieuwe staffel zijn berekend.
  • Je dient in de ingebrekestelling het bedrag aan incassokosten ook daadwerkelijk van de debiteur te vorderen waarbij wederom het exacte bedrag aan kosten wordt genoemd.
  • Ten aanzien van je zakelijke debiteuren

  De nieuwe wet biedt ten aanzien van vorderingen op bedrijven de vrijheid om van de voor particulieren debiteuren vastgestelde staffel af te wijken. Je mag dus zelf bepalen welk percentage in dat geval bij de debiteur in rekening wordt gebracht. Een percentage van 15% is daarbij niet ongebruikelijk. De debiteur hoeft ook niet eerst de incassokosten aangezegd te worden onder vermelding van een bedrag. Echter, je dient wel vooraf met debiteur overeen te komen welke percentage je bij het niet betalen van de factuur bij debiteur in rekening brengt. Het is dan ook verstandig om dit in je algemene voorwaarden op te nemen.

  Lees het artikel