Om de website van CBMK te bekijken heb je JavaScript nodig. Geen JavaScript, toch contact? Bel ons op 088-0406900

Alle veelgestelde vragen in het thema Incasso

 • Hoe maak ik bezwaar tegen een vordering?

  Bezwaar tegen een vordering maak je middels een conclusie van antwoord. Indien je bent gedagvaard en je bent het er niet mee eens, dan dien je voor een door de rechter bepaalde datum schriftelijk, danwel op de datum zelf mondeling bij de rechter verweer te voeren. Belangrijk is dat je de datum, welke door de rechtbank wordt bepaald, niet laat verlopen. Je dient dus tijdig verweer te voeren.

  Lees het artikel
 • Hoe werkt het incassotraject van CBMK?

  Wanneer je CBMK de opdracht geeft om de openstaande factuur in behandeling te nemen, maken wij dit binnen 24 uur kenbaar aan de debiteur. Wij gaan dan namens jou de debiteur benaderen om de openstaande schuld alsnog te voldoen. De debiteur is op dat moment, naar de hoofdsom, wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

  Nadat wij de vordering in behandeling hebben genomen, start het minnelijke incassotraject. Ons streven hierbij is om de relatie met jouw klant goed te houden en de vordering buiten de rechtbank te incasseren.

  Een schriftelijke sommatie tot betalen

  De eerste stap is het versturen van een schriftelijke sommatie tot betalen. Vanaf dat moment is de debiteur ook incassokosten en rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Wij streven er naar om al het openstaande geld te incasseren, ook de incassokosten en de rente worden verhaald op de debiteur. De debiteur moet begrijpen dat het niet tijdig betalen van jouw factuur niet zonder gevolgen kan blijven.

  Betrokken blijven

  Wanneer de debiteur niet reageert op onze sommatie, houdt de vaste dossierbehandelaar met een flinke portie creativiteit en door het hanteren van een korte betalingstermijn de druk hoog op de debiteur.

  Incasseren van jouw factuur

  Een formele ingebrekestelling, telefonische incasso en waar nodig het treffen van een betalingsregeling met de debiteur maken deel uit van het minnelijke incassotraject. Wij incasseren jouw factuur, alsof het onze eigen factuur is.

  Minnelijke incasso,

  de debiteur betaalt zonder tussenkomst van de rechter.
  → Snel, met oog voor een goede relatie en zonder tussenkomst van de rechter. Dat is de kracht van het minnelijke incassotraject.

  Gerechtelijke incasso,

  de betaling afdwingen via de rechter.
  → Gerechtelijke incasso is een logische stap als debiteurenbeheer, pre-incasso en minnelijke incasso geen resultaat opleveren. Telefoontjes, herinneringen, aanmaningen en zelfs huisbezoek hebben niet tot betaling geleid. Graag adviseren we je over de slagingskans, kostenrisico’s, verhaalsmogelijkheden en procesvorm. Meer lezen over onze gerechtelijke incasso oplossingen.

  Maatwerk voor elke incasso

  Als je de incasso opdracht voor 18.00 uur bij ons indient, versturen wij de sommatie binnen 24 uur naar jouw klant. Wij werken niet met een automatisch gegenereerd incassotraject, maar bieden incasso oplossingen op maat. Elk geval is uniek en iedere debiteur reageert anders op een betalingsverzoek. Het te volgen traject wordt door jouw vaste dossierbehandelaar specifiek afgestemd op de vordering én de debiteur.

  Lees het artikel
 • Ik ben het niet eens met de vordering

  Als je een sommatiebrief hebt ontvangen van CBMK, maar je bent het niet eens met deze vordering, of je bent niet bekend met de vordering van onze klant, neem dan direct contact met ons op.

  Als het mogelijk is, zouden wij graag eerdere correspondentie over deze vordering (bijvoorbeeld rechtstreekse communicatie met de schuldeiser) ook direct van je ontvangen. Als je niet eerder gemeld hebt dat je het niet eens bent met de vordering, omschrijf dan duidelijk de redenen waarom je de vordering niet hoeft te betalen. Na ontvangst van jouw betwisting van de vordering (het bericht dat en waarom je het niet eens bent met de vordering), gaan wij deze beoordelen en dit eventueel met de schuldeiser bespreken. Vervolgens zullen wij contact met je opnemen en een inhoudelijke reactie geven. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je het niet eens bent met de vordering. Ook jij kan in je recht staan en gelijk hebben.

  Lees het artikel
 • Ik kan de vordering niet betalen. Wat moet ik doen?

  Ben je gesommeerd om een vordering te betalen, maar zijn je financiële middelen of is je financiële situatie op dit moment niet toereikend om de vordering te betalen, hetzij in termijnen of ineens? Neem dan contact met ons op.

  Neem altijd contact met ons op

  Indien je financiële situatie niet toereikend is om de vordering waarvoor je bent gesommeerd (ineens) te betalen, adviseren wij om dit in ieder geval kenbaar te maken aan onze dossierbehandelaars. Zij kunnen met jou overleggen of een voorlopige of desnoods minimale betalingsregeling tot de mogelijkheden behoort.

  Hou in gedachten dat niet communiceren over jouw betalingsonmacht, of een andere reden waarom je niet betaald, betekent dat wij ook geen rekening met je huidige situatie.

  Hoe eerder er contact met ons wordt opgenomen, hoe makkelijker het is om afspraken te maken. Als jouw financiële situatie dermate is dat je zelf geen overzicht meer heeft en er niet meer uitkomt, adviseren wij om ook een schuldhulpverlenende instantie te benaderen zodat zij je hiermee verder kunnen helpen. Je kunt je bijvoorbeeld wenden tot de gemeente waarin je woonachtig bent.

  Wel ben en blijf je in principe zelf verantwoordelijk voor de betalingen. Een traject via een schuldhulpverlenende instantie betekent dus niet dat je niet (meer) met ons hoeft te communiceren.

  Lees het artikel
 • Kan ik een betalingsregeling treffen?

  In principe hoort het treffen van een betalingsregeling altijd tot de mogelijkheden. Het is vaak voor alle partijen beter om geen extra (gerechtelijke) kosten te moeten maken.

  Als je een vordering met een betalingsregeling aan ons wilt voldoen, mail of bel ons dan met jouw verzoek, onder vermelding van jouw dossiernummer, met een concreet voorstel. Met een concreet voorstel bedoelen we het aantal door jou gewenste termijnen of termijnbedrag, of je bijvoorbeeld per week, 2 weken of per maand (of een andere betalingsinterval) wilt betalen en wanneer een eerste termijnbedrag door ons zal worden ontvangen. Nadat wij jouw voorstel hebben ontvangen en bekeken, zullen wij je berichten of de betalingsregeling akkoord is.

  Mochten wij jouw betalingsvoorstel niet toereikend vinden, bijvoorbeeld in verband met de hoogte en/of ouderdom van de facturen, zullen wij je wellicht om aanvullende informatie vragen om het verzoek te onderbouwen. Je kunt je verzoek tot een betalingsregeling ook indienen via jouw persoonlijke online omgeving. Gebruik hiervoor de gegevens die in de brief staan die je van ons ontvangen hebt.

  Als een betalingsregeling met jou getroffen is, verwachten wij dat de termijnbetaling tijdig op onze rekening bijgeschreven wordt. Mocht dit gedurende de loop van de betalingsregeling op enig moment niet tijdig of niet volledig lukken, naam dan vóór het verstrijken van de betalingsregeling contact met ons op om eventueel nieuwe afspraken te maken. Bijvoorbeeld om een paar dagen uitstel te verzoeken en indien mogelijk ook te verkrijgen.

  Lees het artikel
 • Kan ik uitstel krijgen? Ik kan niet aan de in jullie brief gestelde termijn voldoen.

  Vragen staat vrij, dus altijd doen. Het zal van een aantal factoren afhangen of het mogelijk is om je uitstel te verlenen, zoals bijvoorbeeld ouderdom en hoogte van de vordering, hoe lang je uitstel nodig hebt, enzovoort. Indien je, bijvoorbeeld, na ontvangst van de maandelijkse inkomsten pas kunt betalen is dit in principe bijna altijd wel mogelijk.

  Indien je langer uitstel nodig hebt, van bijvoorbeeld enkele maanden, is het raadzaam om een voorlopige betalingsregeling aan ons te verzoeken. Deze kan voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld voor 1 – 3 maanden) voor een minimaal termijnbedrag met je getroffen worden, waarna een versnelde betaling van het resterende bedrag besproken zal worden. Het is in dergelijke gevallen beter om in ieder geval alvast te beginnen met betalen, in overleg met ons, dan om niets te betalen of te laten weten aan ons. In overleg is veel mogelijk dus laat het ons weten.

  Lees het artikel
 • Wanneer gaat een incasso naar een gerechtelijk traject?

  Als aanmanen niet meer helpt en de debiteur niet vrijwillig overgaat tot betalen, kan er in goed onderling overleg een gerechtelijk incassotraject opgestart worden. Indien het onverhoopt niet lukt om een vordering buitengerechtelijk te incasseren, gaan wij over tot het nemen van gerechtelijke maatregelen.

  Het gerechtelijke incassotraject

  Als aanmanen niet meer helpt en de debiteur niet vrijwillig over gaat tot betalen, kan er in onderling overleg een gerechtelijk incassotraject opgestart worden. Het kan helaas voorkomen dat de vaste dossierbehandelaar de debiteur op alle mogelijke manieren tot betaling heeft gemaand, maar dat de betaling uitblijft. In dat geval bekijken we samen of het opstarten van een gerechtelijk incassotraject tot een passende oplossing kan leiden. Wij beschikken over eigen juristen en een incasso-advocaat, die je adviseren en begeleiden tijdens het gehele traject.

  Wij houden bij de afweging voor een gerechtelijk incassotraject altijd rekening met het financiële belang van de vordering, de kosten van een gerechtelijk incassotraject, de financiële positie van jouw debiteur en de kans dat de vordering wordt afgewezen door de rechter. Wanneer de debiteur niet vrijwillig overgaat tot betalen, is het mogelijk om een dagvaardingsprocedure of een faillissementsprocedure te starten.

  Ondersteuning vanuit CBMK tijdens het gerechtelijke incassotraject

  CBMK beschikt over een eigen juridische afdeling, waarmee we je kunnen voorzien van deskundig advies over de haalbaarheid van het gerechtelijke incassotraject en begeleiding tijdens het traject. Onze juristen en incasso advocaat staan je bij gedurende het hele traject. Wij behandelen de vordering van A tot Z, vasthoudend, alsof het onze eigen vordering is.

  Lees het artikel
 • Wat betekent beslagvrije voet?

  De beslagvrije voet is het deel van het inkomen van de debiteur waar de deurwaarder geen beslag op mag leggen. Wanneer er beslag wordt gelegd op het inkomen van een debiteur wordt een beslagvrije voet vastgesteld. De deurwaarder kan enkel dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen. De beslagvrije voet bedraagt, in beginsel, 90% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast wordt in de beslagvrije voet rekening gehouden met woonkosten, premie ziektekostenverzekering en mogelijke andere inkomsten van de debiteur en de partner.

  Lees het artikel
 • Wat houdt een dagvaardingsprocedure in?

  Als een debiteur tijdens het minnelijke incassotraject niet vrijwillig overgaat tot betalen, is het mogelijk om een dagvaardingsprocedure op te starten onder begeleiding van onze juisten.

  In de dagvaarding wordt de debiteur (de gedaagde) op een bepaalde datum opgeroepen om deel te nemen aan de tegen hem of haar aangespannen procedure. Tijdens een dagvaardingsprocedure verzoek je de rechter om een antwoord te geven op de vraag wie er gelijk heeft. Daarnaast kan met deze procedure een zogenaamde ‘executoriale titel’ verkregen worden. Hiermee kan de deurwaarder de opdracht gegeven worden om beslag te laten leggen op het vermogen van de gedaagde.

  Dagvaardingsprocedure: een effectief drukmiddel

  In een dagvaardingsprocedure beoordeelt de rechtbank wie gelijkt heeft. De partij de besluit te gaan dagvaarden, vraag de deurwaarder om aan de partij die gedagvaard wordt, een dagvaarding te betekenen. Na het betekenen zendt de deurwaarder een exemplaar hiervan naar de rechtbank. De zaak is vanaf dat moment aanhangig bij de rechtbank en komt op de rol te staan. Dat betekent dat de zaak, op de in de dagvaarding genoemde datum, behandeld wordt. De gedagvaarde partij dient uiterlijk op die datum schriftelijk kenbaar te maken of er verweer gevoerd wordt.

  De gedagvaarde partij kan ook op de genoemde datum naar de rechtbank gaan en mondeling het verweer kenbaar maken. Hier gaat de voorkeur echter niet naar uit. Als er geen verweer gevoerd wordt, dan wijst de rechtbank de vordering meestal volledig toe in een verstekvonnis. Als er wel verweer gevoerd wordt, dan bepaalt de rechtbank aan de hand van dit verweer hoe de procedure verder verloopt. Het is mogelijk dat de beide partijen nog een keer schriftelijk mogen reageren. Het is ook mogelijk dat de rechtbank beide partijen uitnodigt voor een comparitie van partijen. Beide partijen dienen dan samen, op een door de rechtbank bepaalde datum, bij de rechtbank te verschijnen, zodat de rechter vragen kan stellen. Ook kan dan worden bekeken of de partijen tot een schikking kunnen komen.

  Als er geen schikking getroffen wordt en de rechter heeft bepaald welke partij in zijn recht staat, wordt er een vonnis gewezen. Dit vonnis is een executoriale titel waarmee je de deurwaarder opdracht kunt geven om beslag te leggen, indien de veroordeelde partij niet vrijwillig overgaat tot betalen. Er kan dan beslag gelegd worden op bijvoorbeeld de bankrekening, de roerende zaken, onroerende zaken of het inkomen.

  Kosten van een dagvaardingsprocedure

  Bij een dagvaardingsprocedure moet je rekening houden met de volgende kosten:

  Betekenen van de dagvaarding. De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoogte van de vordering(en) en van de eiser. Voor het laatste is van belang om je gaat dagvaarden namens een natuurlijk persoon, of namens een niet-natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld een BV.

  Het salaris van de gemachtigde. De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoogte van de vordering(en) en het aantal verrichte proceshandelingen.

  Kosten van de deurwaarder. Als de debiteur na het behalen van het vonnis nog steeds niet vrijwillig tot betaling overgaat, kun je de deurwaarder opdracht geven tot beslaglegging over te gaan. Elk beslag brengt kosten met zich mee. Deze kosten mogen op de debiteur worden verhaald, waarvoor natuurlijk ook geldt dat deze wel betaald moeten worden door de debiteur.

  Lees het artikel
 • Wat is een faillissementsprocedure?

  Wanneer de debiteur niet vrijwillig overgaat tot betalen tijdens het minnelijke incassotraject, is het mogelijk om een faillissementsprocedure op te starten. Dit is een korte procedure, met vaak maar één mogelijkheid voor de debiteur, namelijk betalen

  Een faillissementsprocedure is kort en effectief

  Wanneer de debiteur geen verweer voert tegen de vordering en je op korte termijn druk wilt uitoefenen op de debiteur, kun je ervoor kiezen om een faillissementsprocedure op te starten. Een faillissementsprocedure is een relatief goedkope, korte procedure en een zeer effectief drukmiddel. Voor een debiteur is er namelijk maar vaak één manier om een faillissement te voorkomen, en dat is betalen.

  Tijdens een faillissementsprocedure doet de rechter geen inhoudelijke uitspraak over de geldigheid van je vordering. Je ontvangt dan ook geen executoriale titel. Als je uiteindelijk beslag wil laten leggen op het vermogen van de debiteur, is een dagvaardingsprocedure een betere optie.

  Faillissementsprocedure, samen met een andere schuldeiser

  Als een partij niet overgaat tot betalen, het er niet naar uitziet dat deze partij tot betaling zal overgaan en er meerdere schuldeisers zijn, verkeert deze partij in de toestand van opgehouden zijn met betalen. Het is dan mogelijk om het faillissement van deze partij aan te vragen. Hiervoor moet je wel bekend zijn met minimaal nog één andere schuldeiser.

  Om het faillissement aan te vragen moet een advocaat een faillissementsverzoek naar de rechtbank te sturen. De rechtbank bepaalt dan een datum voor de mondelings behandeling van het faillissementsverzoek. Het is de bedoeling dat de partij waarvan het faillissement is aangevraagd en de advocaat van de partij die het faillissement aanvraagt, op die datum voor de rechtbank verschijnen. Als de partij waarvan het faillissement wordt aangevraagd, op de zitting niet kan aantonen dat hij niet in de toestand verkeert van te hebben opgehouden met betalen, wordt het faillissement uitgesproken. De rechtbank stelt een curator aan en alle schuldeisers moeten hun openstaande vordering(en) bij de curator indienen.

  De curator gaat vervolgens bekijken wat de failliete partij aan financiële middelen heeft of waar nog financiële middelen van gemaakt kunnen worden. Aan het einde van het faillissement, dat overigens jaren kan duren, worden alle schuldeisers bericht of er een bedrag uitgekeerd wordt.

  Met welke kosten moet je rekening houden als je een faillissementsprocedure wilt starten?

  Een faillissementsverzoek kan alleen door een advocaat worden ingediend. Je dient dus rekening te houden met het uurtarief van een advocaat. Daarnaast moet voor het indienen van een faillissementsverzoek griffierecht worden voldaan. Bij de hoogte van het griffierecht is het van belang om je het faillissementsverzoek laat indienen namens een natuurlijk persoon, of namens een niet-natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld een BV.

  Als de debiteur naar aanleiding van het faillissementsverzoek een betalingsregeling wenst te treffen, probeert de advocaat de kosten van het faillissementsverzoek mee te nemen in deze regeling. Als de debiteur naar aanleiding van het verzoek failliet verklaard wordt, dan mogen de gemaakte kosten als preferente vordering bij de curator ingediend worden. Dat betekent dat deze vordering met voorrang uitgekeerd wordt, als hier financiële middelen voor zijn.

  Lees het artikel
 • Wat is het effect van het inschakelen van een incassobureau?

  Het inschakelen van een incassobureau heeft in veel gevallen wel het gewenste resultaat, maar waarom? In de praktijk zien we vaak dat vreemde ogen dwingen en dat de naam ‘incasso’ en bijkomende kosten een schrikeffect geven.

  Klanten verwachten vaak dat je direct beschikbaar bent of direct levert als ze iets nodig hebben, maar wanneer de factuur op de mat valt is dit niet altijd wederzijds. Facturen blijven te lang openstaan en soms geven de genomen stappen in het debiteurenbeheer niet het gewenste effect. Een incassobureau inschakelen is dan vaak de enige stap die nog rest, want vaak wel tot het gewenste resultaat leidt.

  Een incassobureau inschakelen, vreemde ogen dwingen

  Het inschakelen van een incassobureau heeft in veel gevallen wel het gewenste resultaat, maar waarom? In de praktijk zien we vaak dat vreemde ogen dwingen en dat de naam ‘incasso’ en bijkomende kosten een schrikeffect geven. Dit zorgt er vaak voor dat een openstaande factuur, die eerst onderop de stapel lag, als eerste betaald wordt.

  Lees het artikel
 • Wat zijn buitengerechtelijke incassokosten?

  Incassokosten of buitengerechtelijke incassokosten zijn de kosten die buiten een juridische procedure in rekening gebracht mogen worden. Deze kosten dienen door de debiteur betaald te worden en dekken de kosten die een opdrachtgever moet maken om de openstaande factuur te innen.

  Wanneer een opdrachtgever een dossier ter incasso geeft aan CBMK, betekent dit dat er vanaf dat moment incassokosten (of buitengerechtelijke incassokosten) door de debiteur betaald moeten worden. Wat zijn deze kosten en wat betekenen ze?

  Incassokosten of buitengerechtelijke kosten zijn de kosten die buiten een juridische procedure in rekening gebracht mogen worden. Deze kosten dienen door de debiteur betaald te worden en dekken de kosten die een opdrachtgever moet maken om de openstaande factuur te innen. In Nederland gelden er wettelijke regels voor de maximale hoogte van de incassokosten. Ook staat er in de wet wanneer een ondernemer incassokosten mag berekenen en welke stappen de ondernemer moet volgen.

  De WIK, de Wet normering Buitengerechtelijke Incassokosten

  De WIK is per 1 juli 2012 in werking getreden. In deze wet is geregeld dat met name het debiteurenbeheer/aanmaningstraject voor vorderingen van bedrijven op particuliere debiteuren (consumenten) een andere aanpak vereisen dan die voor bedrijven onderling. Zo is de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten die bij een particuliere debiteur in rekening gebracht mogen worden exact vastgelegd in een staffel en is de wijze waarop je een particuliere debiteur dient aan te manen bepaald.

  Met een particuliere debiteur of consument bedoelen wij een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Dit is van belang op het moment dat je bepaalt welk aanmaningstraject er bij een debiteur dient te volgen. Uiteraard stuur je de debiteuren eerst een rekeningoverzicht of betalingsherinnering als zij de factuur niet hebben voldaan. De nieuwe wet bepaalt dat je particuliere debiteuren vervolgens schriftelijk dient aan te manen. In deze aanmaning dient de debiteur al geïnformeerd te worden over de bijkomende kosten en het bedrag aan kosten als deze de vordering niet voldoet. Je moet de debiteuren daarbij minimaal 15 dagen de tijd geven vanaf het moment dat zij de brief ontvangen om alsnog de vordering te voldoen. Indien de debiteur hierna nog altijd niet betaalt, dien je een ingebrekestelling te sturen waarin wederom het bedrag aan incassokosten wordt genoemd en dat je ze daarbij ook daadwerkelijk vordert.

  • Samengevat dient het aanmaningstraject aan de volgende vereisten te voldoen:
  • Je dient een particuliere debiteur bij het aanmanen minimaal een termijn van 15 dagen vanaf levering brief te geven om alsnog aan zijn of haar betalingsverplichting te voldoen.
  • Je dient in de aanmaning de debiteur in kennis te stellen van de incassokosten welke bij het niet voldoen van de vordering zullen worden gevorderd.
  • Je dient het exacte bedrag aan incassokosten in de aanmaning te noemen. Deze kosten moeten volgens de nieuwe staffel zijn berekend.
  • Je dient in de ingebrekestelling het bedrag aan incassokosten ook daadwerkelijk van de debiteur te vorderen waarbij wederom het exacte bedrag aan kosten wordt genoemd.
  • Ten aanzien van je zakelijke debiteuren

  De nieuwe wet biedt ten aanzien van vorderingen op bedrijven de vrijheid om van de voor particulieren debiteuren vastgestelde staffel af te wijken. Je mag dus zelf bepalen welk percentage in dat geval bij de debiteur in rekening wordt gebracht. Een percentage van 15% is daarbij niet ongebruikelijk. De debiteur hoeft ook niet eerst de incassokosten aangezegd te worden onder vermelding van een bedrag. Echter, je dient wel vooraf met debiteur overeen te komen welke percentage je bij het niet betalen van de factuur bij debiteur in rekening brengt. Het is dan ook verstandig om dit in je algemene voorwaarden op te nemen.

  Lees het artikel
 • Zijn er kosten verbonden aan een betalingsregeling?

  De debiteur kan dan bij CBMK het verzoek indienen om een betaling in termijnen te doen. Aan deze betalingsregeling, zijn, buiten de al gevorderde rente in incassokosten, geen extra kosten verbonden.

  Er kunnen situaties ontstaan waardoor een debiteur zijn of haar openstaande facturen niet ineens kan voldoen. De debiteur kan dan bij CBMK het verzoek indienen om een betaling in termijnen te doen. Aan deze betalingsregeling, zijn, buiten de al gevorderde rente in incassokosten, geen extra kosten verbonden.

  Heb je een sommatie schrijven van ons ontvangen en wil je een betalingsregeling aanvragen? Log dan hier in op jouw persoonlijke omgeving.

  Lees het artikel