Om de website van CBMK te bekijken heb je JavaScript nodig. Geen JavaScript, toch contact? Bel ons op 088-0406900

Alle veelgestelde vragen in het thema Algemeen

 • Aan welke eisen moet een factuur voldoen?

  Iedere ondernemer die goederen of diensten levert aan andere ondernemers moet hiervoor een factuur sturen. Hieronder vallen ook verenigingen en stichtingen. Een factuur moet uiteraard correct zijn en aan een aantal vereisten voldoen.

  Hieronder een overzicht van de basisgegevens.

  1. Volledige naam leverancier en die van de afnemer. Het gaat hierbij om de juridische naam. Een handelsnaam mag ook, als die in combinatie met adres en woonplaats geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.
  2. Volledig adres van de leverancier en de afnemer. Een postbus is niet voldoende, het gaat om het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd.
  3. BTW nummer leverancier
  4. Kamer van Koophandelnummer leverancier
  5. Datum uitreiking factuur
  6. Een opvolgend factuurnummer
  7. De aard van de geleverde dienst of goederen
  8. De hoeveelheid of omvang van het geleverde
  9. Datum waarop is geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
  10. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht, exclusief btw. Vermeld aparte bedragen als er prestaties met verschillende btw tarieven worden geleverd. Indien van toepassing, ook eenheidsprijzen vermelden.
  11. Het btw tarief dat je als leverancier in rekening brengt
  12. Het btw bedrag
  Lees het artikel
 • Ik heb post ontvangen, maar ben niet degene die jullie aanschrijven

  Het kan zijn dat degene die wij aanschrijven inmiddels niet meer op het betreffende adres woont. Helaas is het niet altijd mogelijk het adres vooraf te verifiëren en dus vernemen we het graag als een adres niet meer actueel is. Indien je post ontvangt die niet voor je bestemt is, kun je deze het beste retour afzender sturen. Als het juiste adres van de aangeschreven partij bekend is, is het prettig als je dit op de retourpost vermeldt. Wij kunnen dan direct het juiste adres in onze administratie opnemen. Bijvoorbeeld;

  “retour afzender.

  Verhuisd naar: …. “

  Wij kunnen dan direct het adres aanpassen in onze administratie en wij zorgen er direct voor dat je geen post meer voor deze ontvanger ontvangt.

  Lees het artikel
 • AFM Vergunning

  AFM-vergunning consumptief krediet
  CBMK beschikt over een AFM-vergunning voor het bemiddelen in consumptief krediet. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt deze vergunning verplicht voor incassobedrijven die in opdracht van kredietverstrekkers (zoals banken en verzekeringsinstellingen) incasso’s uitvoeren bij consumenten. Dankzij deze vergunning mag CBMK betalingsregelingen treffen met consumenten die consumptief krediet hebben afgesloten en niet aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen.

  Toegevoegde waarde van de AFM vergunning

  CBMK is een van de eerste incassobureaus in Nederland die in het bezit is van een dergelijke AFM vergunning. Met deze vergunning op zak kunnen we in samenspraak met consumenten tot een duurzame oplossing komen bij betalingsproblemen. Een betalingsregeling is een beproefde oplossing als consumenten niet in staat zijn om de verplichte rente en aflossing te betalen.

  Screening betrouwbaarheid, integriteit en vakbekwaamheid

  Om in aanmerking te komen voor de AFM-vergunning is CBMK uitvoerig gescreend. Zo zijn de betrouwbaarheid en integriteit van de aandeelhouders/eigenaars zorgvuldig onder de loep genomen. Daarnaast heeft de AFM kritisch gekeken naar de inrichting van de bedrijfsprocessen bij incidenten én de vakbekwaamheid van de verantwoordelijke medewerkers. Het CBMK kwaliteitssysteem – inclusief de ISO 9001-certificering – waarborgt de kwaliteit bij incidenten. Opleidingsniveau, ervaring en trainingen van medewerkers zorgen ervoor dat de gevraagde vakbekwaamheid op peil is en blijft.

  Lees het artikel
 • NVI Incassokeurmerk

  Incassokeurmerk

  Als lid van de NVI dient CBMK zich te houden aan de richtlijnen van het incassokeurmerk. Hierin staat wat kan, wat mag en wat moet bij het uitvoeren van incassoactiviteiten

  In 1989 is de NVI opgericht met als doel te werken aan een hoogwaardige dienstverlening met een betrouwbaar imago. Dit heeft geresulteerd in de opzet van het incassokeurmerk. Als lid van de NVI dient CBMK zich te houden aan de richtlijnen van dit keurmerk. Hierin staat wat kan, wat mag en wat moet bij het uitvoeren van incassoactiviteiten. Tevens is hier een heldere en goed functionerende klachtenregeling aan verbonden, die onder controle staat van de Raad van Toezicht.

  Heldere betaalgarantie

  Een van de voorwaarden van het keurmerk stelt dat de incasso-onderneming werkt met een derdengeldrekening. Op deze wijze zijn geïncasseerde gelden afgeschermd van een eventueel eigen faillissement, waardoor opdrachtgevers altijd de geïncasseerde gelden ontvangen.

  Periodieke toetsing

  Een incasso-onderneming die het incassokeurmerk voert, moet aantonen dat zij nog steeds aan de eisen voldoet. Dat wordt getoetst door een onafhankelijke externe audit-commissie Het keurmerk verplicht de incasso-onderneming dan ook om zich altijd en in alle gevallen aan de regels te houden.

  www.incasso-keurmerk.nl
  Kwaliteitscertificaat CBMK (CollactiveBMK Incasso B.V.)
  NVI certificaat tm 2020

  Het NVI certificaat is afgegeven op 26 juni 2020 en geldig tot 10 maart 2022

  Lees het artikel
 • Klachtenregeling CBMK

  Een door CBMK ontvangen klacht wordt als volgt behandeld: de klacht wordt vastgelegd en de ontvangst ervan wordt schriftelijk aan de klager bevestigd en wel binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht. De opdrachtgever of debiteur verneemt de streefdatum waarop alles opgelost moet zijn.

  Binnen CBMK kan een klacht, afhankelijk van de aard van de klacht, worden toegewezen aan één van de volgende medewerkers, die zich actief bezig gaan houden met de afwikkeling van een klacht:

  Manager Operations;
  Teamleiders Incasso, -debiteurenbeheer en – administratie;
  Verkoop Manager;

  Genoemde personen zullen altijd trachten zelf met de klager in kwestie telefonisch of schriftelijk tot overeenstemming te komen, waarna een schriftelijke bevestiging volgt, met een c.c. hiervan aan de Manager Operations. Indien met de oplossing een geldsom gemoeid is vindt er altijd overleg plaats met de Algemeen Directeur.

  Van een klacht welke als opgelost wordt beschouwd dient eveneens melding te worden gemaakt aan de Manager Operations. Deze neemt contact op met de klager en verifieert of deze ook van mening is dat zijn of haar klacht naar behoren is opgelost. Als dit het geval is wordt de klacht uit de registratie verwijderd. Indien de klacht niet naar behoren is opgelost, dient de verantwoordelijke medewerker direct contact te zoeken met de klager om wederom een datum voor oplossing vast te stellen. Van dit alles vindt rapportage plaats aan Manager Operations.

  Het kan voorkomen dat een klacht ook na een nieuwe tussenkomst niet opgelost kan worden. In zulk een geval dient de klager op de hoogte te worden gebracht van een beroepsprocedure die hij kan instellen bij de NVI.
  Zie hiervoor: Klachtenregeling NVI

  Lees het artikel
 • Klachtenprocedure NVI

  Een klacht indienen

  Onderdeel van het Incasso Keurmerk van de NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso Ondernemingen) is dat er een klachtenprocedure is. De klachtenprocedure van de NVI ziet toe op geschillen, die tussen een incassobureau en een debiteur of tussen een incassobureau en de opdrachtgever zijn ontstaan en betrekking hebben op de werkwijze van één van de leden van de NVI. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als er sprake is van een overtreding door het lid van de statuten, het huishoudelijk reglement of de Keurmerkcriteria/gedragscode van de NVI.

  Sinds 1 januari 2014 worden de klachten over leden van de NVI door het KIGID in behandeling genomen. Kigid staat voor Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten. KIGID is een onafhankelijk instituut en handelt de klachten over de leden van de NVI af conform hun Geschillenregeling. Hieronder kunt u de klachtenprocedure vinden. Wilt u een klacht indienen over CollactiveBMK bij de NVI klik dan hier om doorgelinkt te worden naar de KIGID website. Het adres van de website van KIGID is www.kigid.nl

  Klachtenprocedure

  De klachtenprocedure ziet nadrukkelijk niet toe op geschillen die betrekking hebben op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever van het NVI lid (de crediteur) en de debiteur. Bijvoorbeeld geschillen over het al dan niet rechtsgeldig zijn van de overeenkomst tussen debiteur en crediteur of over de vraag of de crediteur wel heeft geleverd wat is afgesproken. Dit soort zaken dient aan de rechter te worden voorgelegd.

  De klacht wordt in eerste instantie doorgestuurd aan het betreffende NVI lidbedrijf met de bedoeling om op korte termijn tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

  Lukt dat niet, dan staat het partijen vrij om het geschil voor te leggen aan de Raad van Toezicht. De klager dient daarvoor een borg van € 50,- te storten.

  Raad van Toezicht

  De NVI beschikt over een Raad van Toezicht, die overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement klachten behandelt over de handelwijze van bij de vereniging aangesloten leden. Indien partijen binnen de gestelde termijn van 15 werkdagen niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing komen, staat het beide partijen vrij het geschil ter beoordeling voor te leggen aan de Raad van Toezicht/Geschillencommissie.

  Lees het artikel