Om de website van CBMK te bekijken heb je JavaScript nodig. Geen JavaScript, toch contact? Bel ons op 088-0406900

Algemene voorwaarden CollactiveBMK

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door CollactiveBMK Incasso B.V. en CollactiveBMK Preventie B.V. (hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk te noemen: “CB”) te verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten en producten in het kader van de tussen CB en opdrachtgever / opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).
 • Afwijkingen op deze voorwaarden dan wel enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door CB en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst c.q. enkele opdracht.
 • Afspraken met of toezeggingen van (een medewerker van) CB dan wel van derden, die door CB zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, zijn voor CB niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe binnen CB bevoegd persoon.
 • CB is bevoegd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 • De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten vanaf het tijdstip van wijzigen en voor reeds bestaande opdrachten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan opdrachtgever van de wijziging.
 • CB zal de wijzigingen schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar maken.
 • In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen zulks schriftelijk anders overeenkomen.

Aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst c.q. enkele opdracht

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Een overeenkomst c.q. een enkele opdracht van welke aard dan ook komt slechts tot stand indien en voor zover CB een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of door CB feitelijke uitvoering wordt gegeven aan de opdracht.
 • Indien opdrachtgever een opdracht verstrekt, is hij daaraan gebonden. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding van CB kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 • Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als opdrachtbevestiging.
 • CB behoudt zich het recht voor om opdrachten/opdrachtgevers zonder opgave van redenen te weigeren.

Verplichtingen opdrachtgever

 • Opdrachtgever zal CB alle informatie verstrekken die CB naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot zijn juiste adresgegevens en de gegevens inzake zijn rechtsvorm. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie.
 • Opdrachtgever dient eventuele bestanden aan te leveren in het door CB gewenste bestandsformaat.

Verplichtingen CB

 • CB heeft jegens opdrachtgever een inspanningsverplichting. CB garandeert in geen geval een te behalen resultaat. Alle werkzaamheden en producten worden door of namens CB verstrekt voor rekening en risico van opdrachtgeverDe door CB opgegeven termijnen terzake uitvoering van opdrachten en/of levering van producten zijn indicatief en zijn niet te kwalificeren als een fatale termijn. Overschrijding van enige termijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht een opdracht kosteloos te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Tarieven

 • De tarieven zijn genoemd in de offerte en/of overeenkomst, de geldende tarievenlijsten en/of individuele schriftelijke afspraken.
 • CB heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. De tarieven, betreffende tussen CB en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), worden jaarlijks verhoogd conform de door het CBS vastgestelde gemiddelde (jaarlijks) prijsindexcijfer voor Rechtskundige diensten (code 6910A), met een minimum van 2%.

Betaling

 • Facturen worden door opdrachtgever betaald binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Bij gebreke van een dergelijke vermelding zal opdrachtgever de aan hem gefactureerde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening, aftrek of tot opschorting van een betaling. Het niet ontvangen van een factuur laat de betalingsverplichting jegens CB onverlet.
  CB is te allen tijde gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor of namens opdrachtgever in haar bezit heeft.
 • Bij te late betaling heeft CB het recht, indien opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, ondanks aanmaning daartoe, een rente in rekening te brengen gelijk aan 1,5% per (aangevangen) maand vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening.
 • Indien opdrachtgever ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet betaalt, is hij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die CB genoodzaakt is te maken. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de openstaande vordering vermeerderd met de rente als bedoeld in het vorige lid, met een minimum van € 50,00 (tenzij enige wettelijke bepaling zich tegen de hoogte verzet). Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
 • Onverminderd het bovenstaande is CB in geval van niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op opdrachtgever rustende verplichting gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd het recht van CB op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere CB wettelijk toekomende rechten.
 • CB is te allen tijde gerechtigd, ook na de totstandkoming van de overeenkomst, vooruitbetaling, (contante) betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van opdrachtgever te verlangen. Indien opdrachtgever daaraan niet voldoet, is CB gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade zoals genoemd in artikel 6.5 en onverminderd alle andere CB wettelijk toekomende rechten.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Indien CB door de uitvoering van een opdracht aansprakelijk is voor directe schade, zal die aansprakelijkheid, behoudens in geval van opzet of grove schuld, steeds beperkt zijn tot maximaal 2x het honorarium, met een maximum van € 5.000,=.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (I) De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van onderhavige voorwaarden; (II) De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CB aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan CB toegerekend kunnen worden; (III) Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in onderhavige voorwaarden.
 • Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van CB voor die schade.
  CB is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, bedrijfsschade, schade door schending van rechten van derden, verlies van gegevens, milieuschade en (andere) immateriële schade.
  CB is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van handelen of nalaten van de door CB ingeschakelde derden, zoals onder meer advocaten, deurwaarders, buitenlandse partners etc.
 • Opdrachtgever vrijwaart CB en haar derden tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door CB ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van CB in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

Overmacht

 • Onverminderd haar overige rechten, heeft CB in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst en/of separate opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst en/of separate opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mede te delen en zonder dat CB gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van CB onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van CB kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst c.q. het verstrekken van een separate opdracht te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: software storingen, stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de dienstverlening door CB of door haar ingeschakelde derden partijen, het anders dan door toedoen van CB benodigde niet te verkrijgen vergunning en ziekte van medewerkers.
 • Indien door overmacht de verdere uitvoering van enige overeenkomst c.q. opdracht anderszins feitelijk definitief onmogelijk zal blijken te zijn, is CB gerechtigd een eindafrekening te maken voor de reeds tot op dat moment door haar uitgevoerde werkzaamheden respectievelijk gedane leveringen en deze bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Uitvoering opdracht door CB

 • Indien opdrachtgever CB een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, machtigt opdrachtgever CB om in naam van opdrachtgever alle benodigde handelingen te verrichten die naar het inzicht van CB noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt in het geval van het verrichten van werkzaamheden in het kader van debiteurenbeheer en incassowerkzaamheden onder meer in: (I) het benaderen van de debiteur, op welke wijze dan ook, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, (II) het zelfstandig en naar eigen goeddunken treffen van een betalingsregeling met de debiteur.
 • Iedere betaling door een debiteur strekt allereerst ter voldoening van hetgeen CB en de door haar ingeschakelde derde aan rente en kosten toekomt.
 • CB zal de door haar geïncasseerde en aan opdrachtgever toekomende bedragen niet tussentijds aan opdrachtgever afdragen. Doorbetaling van voornoemde bedragen zal pas geschieden bij sluiting van het dossier onder verrekening van de door CB en de door haar ingeschakelde derden gemaakte kosten.

Verlenging en opzegging

 • De overeenkomst zal na het verstrijken van de looptijd automatisch met dezelfde looptijd worden verlengd. Opzegging dient te geschieden middels aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor de vervaldatum.
 • Ingeval van een opzegging worden de op dat moment bij CB in behandeling zijnde dossiers van opdrachtgever onder de vigeur van de overeenkomst voorgezet, behoudens indien er sprake is van een situatie dat van CB redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij na deze opzegging van de overeenkomst nog werkzaamheden voor opdrachtgever verricht.

Einde opdracht tot incasso

 • Een opdracht tot incasso eindigt indien er sprake is van volledige betaling door de debiteur, faillissement, WSNP en/of surseance van de debiteur en/of in enige andere situatie waarvan CB deze bestempelt als eindpunt van het incassotraject. Er is sprake van betaling door de debiteur wanneer de debiteur de vordering aan CB dan wel rechtstreeks aan opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur tegenover opdrachtgever op zich genomen tegenprestatie, een verrekening van de vordering, een compensatie van de vordering, een creditering, dan wel een retournering van door opdrachtgever aan de debiteur geleverde zaak. Opdrachtgever dient CB per omgaande schriftelijk in kennis te stellen dat de debiteur betaald heeft, indien rechtstreeks aan opdrachtgever is betaald.
 • Indien opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, buiten CB om een betalingsregeling treft met de debiteur, met de debiteur een schikking treft dan wel door enige andere handeling (zowel op dossierniveau als op contractniveau) een verdere incassobehandeling in de weg staat c.q. onredelijk maakt, is CB gerechtigd het dossier te sluiten en aan opdrachtgever over de ingediende hoofdsom een honorarium in rekening te brengen conform de staffel zoals opgenomen in artikel 11.3 met een minimum van € 50,00. De externe kosten zullen eveneens in rekening worden gebracht.
 • Staffel:
  over de eerste geïncasseerde € 25.000,- 10%
  over het meerdere tot € 50.000,- 8%
  over het meerdere tot € 100.000,- 6%
  over het meerdere 4%
 • Indien opdrachtgever ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe niet reageert richting CB, zal CB het dossier sluiten en aan opdrachtgever 15% over de ingediende hoofdsom alsmede de externe kosten in rekening brengen. Het verzoek van een opdrachtgever aan CB om een dossier tijdelijk on-hold te zetten, zal door CB uitsluitend worden gehonoreerd voor een periode van 2 maanden. Indien opdrachtgever na verloop van de periode van 2 maanden het dossier nog langer wenst aan te houden, dan is CB gerechtigd het dossier te sluiten en aan opdrachtgever over de ingediende hoofdsom een honorarium in rekening te brengen conform de staffel zoals opgenomen in artikel 11.3 met een minimum van € 50,00. De externe kosten zullen eveneens in rekening worden gebracht.
 • Indien een vordering door opdrachtgever onterecht aan CB ter incasso uit handen is gegeven (bijvoorbeeld omdat de vordering reeds was betaald voor incasso-overdracht of omdat er geen grondslag voor de vordering bestaat), is het voor CB niet mogelijk om de kosten op debiteur te verhalen en is CB gerechtigd om over de ingediende hoofdsom een honorarium in rekening te brengen conform de staffel zoals opgenomen in artikel 11.3 met een minimum van € 50,00. De externe kosten zullen eveneens in rekening worden gebracht. Zo nodig kan CB een betaalbewijs verlangen.
 • Het staat CB vrij om voor de behandeling van de door opdrachtgever ter incasso uit handen gegeven vorderingen en/of overige juridische geschillen derden in te schakelen zoals onder meer advocaten, juristen, notarissen, deurwaarders etc.. Indien opdrachtgever niet wenst dat de zaak wordt behandeld door een door CB in te schakelen derde, maar door een door opdrachtgever gekozen derde, dan staat het CB vrij om het dossier te sluiten en aan opdrachtgever over de ingediende hoofdsom een honorarium in rekening te brengen conform de staffel zoals opgenomen in artikel 11.3 met een minimum van € 50,00. De externe kosten zullen eveneens in rekening worden gebracht.

Incasso buiten Nederland

 • Er is sprake van een opdracht tot incasso buiten Nederland als de debiteur zijn woon- of vestigingsplaats heeft buiten Nederland. Een incasso-opdracht tot incasso buiten Nederland wordt enkel in behandeling genomen in het geval van een geactiveerde ‘buitenland module’.
 • Indien CB bij het ontbreken van een geactiveerde ‘buitenland module’ de incasso-opdracht toch in behandeling neemt dan geldt naast de bepalingen in deze voorwaarden ook het volgende:
  CB zal indien zij en/of degene die zij in het buitenland in het kader van een incasso inschakelt minimaal de hoofdsom incasseert, aan opdrachtgever maximaal 85% van de geïncasseerde hoofdsom uitbetalen en tot sluiting van het dossier overgaan.
  Indien CB en/of degene die zij in het buitenland in het kader van een incasso inschakelt minder dan de hoofdsom incasseert en het restant volgens CB (buitengerechtelijk) oninbaar is, dan is CB gerechtigd om het dossier te sluiten en aan opdrachtgever 15% over het geïncasseerde bedrag in rekening te brengen.
  CB zal niet gaan procederen voor enkel rente en kosten.
  De (externe) kosten die CB in het kader van een incasso in het buitenland maakt (zoals onder meer de kosten van degene die CB in het buitenland in het kader van een incasso inschakelt, alsmede kosten van een juridische procedure) blijven, ongeacht het resultaat van de incasso, voor rekening van opdrachtgever.
  Een eventuele geactiveerde ‘rente module’ heeft geen werking.

Verzuim en ontbinding

 • Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige met CB gesloten overeenkomst, separate opdracht en/of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is opdrachtgever in verzuim en is CB zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (I) de uitvoering van de overeenkomst en/of separate opdracht op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; of (II) de overeenkomst en/of separate opdracht geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks zonder dat CB tot enige schadevergoeding is gehouden.
 • In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten en/of separate opdrachten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk van rechtswege zijn ontbonden en de daarmede samenhangende werkzaamheden worden beëindigd, tenzij opdrachtgever, diens curator of bewindvoerder zich tegenover CB op haar schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn zich bereid verklaart de overeenkomst(en) en/of de financiële verplichtingen voortvloeiende uit een separate opdracht gestand te doen. In dat laatste geval is CB gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst(en) en/of de separate opdracht op te schorten totdat nakoming van de overeenkomst c.q. de financiële verplichting voortvloeiende uit de separate opdracht voldoende zeker is gesteld, dit met name ter zake de voldoening van reeds ontstane, doch nog niet opeisbare vorderingen van CB.
 • Het bepaalde in de voorgaande twee leden doet niet af aan de overige rechten van CB op grond van de wet en de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.
  CB kan haar werkzaamheden enkel op een juiste wijze uitvoeren indien er tussen haar en opdrachtgever een vertrouwensrelatie bestaat. Indien naar oordeel van CB de vertrouwensrelatie is geschaad, dan is CB te allen tijde gerechtigd de overeenkomst en/of separate opdracht geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks zonder dat CB tot enige schadevergoeding is gehouden. Opdrachtgever komt op grond van vorenstaande geen ontbindingsbevoegdheid toe.
 • In geval zich een gebeurtenis als bedoeld in lid 1, 2, 3 en 4 van dit artikel voordoet, zijn alle vorderingen van CB uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) c.q. separate opdracht op opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar. CB zal in dat geval niet verplicht zijn de van opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en/of separate opdracht(en) ontvangen betalingen geheel of gedeeltelijk te restitueren

Privacy

 • CB legt in het kader van haar dienstverlening mogelijk persoonsgegevens van (medewerkers van) Opdrachtgever vast. CB heeft passende maatregelen getroffen ter zake de bescherming van de verstrekte persoonsgegevens. Over het hoe en waarom verwijst CB naar haar Privacy Statement, te raadplegen via de website https://www.cb.nl/privacy-statement

Diversen

 • Indien een bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met een bepaling van dwingend recht, zal deze bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door CB vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.CB is bevoegd om bij uitvoering van een overeenkomst c.q. enige separate opdracht gebruik te maken van derden. CB is niet aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde derden, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
 • CB is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen. De rechten en verplichtingen uit een overeenkomst zijn voor opdrachtgever onoverdraagbaar en kunnen derhalve niet aan een derde worden overgedragen, behoudens in de gevallen dat CB voorafgaand schriftelijke toestemming voor de overdracht verleent.
 • Kosten die voortvloeien uit het inschakelen van derden (externe advocaat, deurwaarder, informatiebureau, gemeentelijke administratie, adviseurs anderszins etc.) blijven te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever.